De Deltaschool is een school in de regio Goes voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO – ZML). We bieden onderwijs aan leerlingen van vier tot en met twaalf jaar oud met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

De  groepen van de Deltaschool zitten op locatie de Marel. In de groepen loopt de leeftijd uiteen van vier tot twaalf jaar. De groepen zijn op leeftijd en uitstroomniveau ingedeeld.

De Deltaschool

Onderwijs

Leerlingen worden op school ingedeeld op hun hoogst haalbare uitstroomprofiel. De profielen die we op school aanbieden zijn: belevingsgerichte dagbesteding, taakgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Jonge leerlingen worden eerst langere tijd geobserveerd voordat we een (voorlopig) uitstroomprofiel vaststellen. Vervolgens volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling om uiteindelijk te komen tot een succesvolle plaatsing in een vorm van dagbesteding of arbeid.

Samen grenzen verleggen

De basis waarvan wij ons onderwijs vormgeven is samen grenzen verleggen in een veilig leeromgeving, waarbij samenwerking, vertrouwen, duidelijkheid en plezier voorop staan. Cruciaal is dat door ons onderwijs het zelfvertrouwen en het leren van de leerling wordt versterkt. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling en stellen we de vraag: ‘Hoe leert deze leerling?’.

Door een boeiend en uitdagend onderwijsaanbod wordt de ontwikkeling van de leerling ‘gewoon speciaal’. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met ouders/verzorgers en onze netwerkpartners. Ons onderwijs kenmerkt zich door structuur en duidelijkheid.

Gezien de grote verschillen tussen de leerlingen is er een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Inhoudelijk richt ons onderwijs zich op:

  • De emotionele ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling
  • De cognitieve ontwikkeling
  • De creatieve ontwikkeling
  • De motorische ontwikkeling
  • De culturele ontwikkeling

De Deltaschool biedt onderwijs aan in samenwerking met ouders en waar nodig ondersteund door ketenpartners uit het sociale domein om leerlingen zoveel mogelijk te leren het zelf te doen.

Na De Deltaschool

De leerlingen met leerjaar 8 zijn bij ons de schoolverlaters. Deze leerlingen zullen aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van de Deltaschool en uitstromen naar Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In het schooljaar voorafgaand aan de schoolverlating zullen er informatieavonden van de verschillende vormen van V(S)O zijn. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Samen met de leerkracht en de Intern Begeleider gaan wij op zoek naar de best passende vervolgschool voor uw kind.