SBO-groepen

Binnen Kindcentrum De Marel kennen we 11  SBO-groepen. Elke SBO groep bestaat in principe uit maximaal 15 tot 17 leerlingen; bij wijze van uitzondering kan er een extra leerling in een groep geplaatst worden.

De groepen worden ingedeeld volgens de volgende criteria:

  • Didactische leeftijd
  • Kalenderleeftijd
  • Uitstroomperspectief
  • Mentale leeftijd en sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leerontwikkeling
  • Groepsfactoren
  • Structuurbehoefte

Onderwijsaanbod onderbouwgroepen

In de jongste onderbouwgroep (O2) wordt het onderwijs verzorgd voor jonge risicokinderen. Het onderwijs binnen deze groep is gericht op het aanleren van leervoorwaarden binnen een setting waarin opvang, verzorging en speciale begeleiding van kinderen met veelal een complexe tot soms zeer complexe hulpvraag centraal staat. Voor deze kinderen  is het belangrijk aandacht te geven aan hun behoefte aan veiligheid, structuur en overzichtelijkheid. De onderwijsomgeving voor jonge risicokinderen sluit nauw aan bij hun belevingswereld. Door een open, luisterende en observerende houding met veel interactiemomenten proberen we kinderen te stimuleren en te verrijken. De kinderen hebben enerzijds een veilige situatie nodig en anderzijds een uitdagende omgeving. Het onderwijs wordt niet in vakken aangeboden maar in activiteiten waarbinnen de verschillende aspecten van de ontwikkeling worden aangeboden middels het principe van ontwikkelingsgericht werken.
Deze werkwijze wordt voortgezet in het onderwijsaanbod binnen de groepen O3 en O4, waar ook een start wordt gemaakt met het aanvankelijk lezen, rekenen en spelling. Kenmerkend voor ontwikkelingsgericht werken is dat de activiteiten binnen betekenisvolle thema’s worden aangeboden. In de O-groepen wordt gelijktijdig vanuit hetzelfde thema gewerkt gedurende een periode van  6 – 8 weken.
Systematisch wordt de ontwikkeling van ieder kind geobserveerd en geregistreerd. Het gaat daarbij om de totale ontwikkeling van een kind en niet alleen om het al dan niet beheersen van specifieke leervaardigheden.

Onderwijsaanbod in de vervolggroep van de onderbouw en de bovenbouw

In deze groepen wordt datgene wat is aangeleerd verder uitgebreid en tevens toegepast in vakken als begrijpend lezen, taalvorming en wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis etc. Vanuit de positieve ervaringen van de leerlingen in de jongere groepen van de onderbouw met de basisontwikkeling van ontwikkelingsgericht werken is er in de vervolggroepen van de onderbouw en de bovenbouw voor gekozen om hierbij aan te sluiten middels thematiserend onderwijs binnen het lesaanbod voor “Oriëntatie op de wereld en jezelf” (wereldoriëntatie). Een deel van deze lesstof wordt daarom binnen grote thema’s aangeboden. We gebruiken hiervoor de methode “Alles in 1”.
Vanuit de eigen betrokkenheid van de kinderen bieden we hen allerlei aspecten van de echte wereld in samenhang aan binnen deze thema’s.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming, levensbeschouwelijke vorming en creatieve ontwikkeling.
Zelfstandigheidtraining  en het vergroten van de weerbaarheid zijn belangrijke aspecten  binnen het onderwijsaanbod.

De schoolverlatersgroepen van de bovenbouw (BBS-groepen)

In de schoolverlatersgroepen ligt het accent tevens op schoolverlating en voorbereiding op het vervolgonderwijs. Via een zorgvuldige procedure wordt beoordeeld wie toe is aan schoolverlating. Deze procedure wordt in hoofdstuk 6 van deze gids uiteen gezet.
Voor de weerbaarheidstraining van de schoolverlatersgroepen wordt de methodiek van “Rots en Water” gebruikt.

Na de Tweern

De groepen met leerjaar 8 zijn bij ons de schoolverlatersgroepen. Deze leerlingen zullen aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van De Tweern en uitstromen naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het proces wat hieraan vooraf gaat noemen wij de schoolverlatingsprocedure. Dit is de landelijke/wettelijke procedure voor het SBO. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in het informatieboekje ‘Na De Tweern’.