Ouders/verzorgers en personeelsleden hebben recht om mee te denken en beslissen over ontwikkelingen op school en daarom heeft iedere school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad van de Deltaschool en van De Tweern vormen samen de medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Marel. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers en van het personeel. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

MR Kindcentrum De Marel

De MR van Kindcentrum De Marel bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Irene Suk
Milly Leerentveld
Suzan Fortuin-Roeleven

Personeelsgeleding
Léon Andeweg (voorzitter)
Eveline Kole-van de Ban
Joeri Boonman
Karin Sauter
Marije Kopmels

Over een aantal zaken moet de directie instemming of advies aan de MR vragen. Deze staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd.
Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie. Regelmatig staat in de nieuwsbrief waar de MR zich op dat moment mee bezig houdt. De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat voor het reilen en zeilen op De Marel belangrijk is.
Verder wordt er elk jaar een jaarverslag gemaakt. Voor meer informatie kan er ook tussentijds met één van de leden contact opgenomen worden.
Ook kunt u voor meer informatie en/of vragen contact opnemen met Léon Andeweg (voorzitter MR) d.m.v. een mail te sturen naar: l.andeweg@ozeo.nl

Vergaderingen

De volgende vergaderingen zijn gepland:
Schooljaar 2023-2024:
7 mei 2024: 18:00-20:00 uur
13 juni 2024: 17:00-20:00 uur